”Det är aldrig för tidigt
att kontakta oss.”Rättsområden.Sofia Möller
• Brottmål; försvararuppdrag, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Kom ihåg att du har rätt att kräva att din advokat är med på polisförhöret. Under förundersökningens gång händer det ofta att det är vi advokater som ser till att undersökningen kompletteras med relevant material.
• Familjerätt; vårdnad, boende, umgänge, faderskap, underhållsbidrag, bodelning. Hjälp både med juridiken och möjliga lösningar i samförstånd.
• Arvsrätt; testamente, dödsboutredningar och arvskiften.
• Skadeståndsrätt.
• LVU, LVM, LRV och LPT.
• Allmän praktik.


Nils Högström

Arbetsrätt, ekonomisk familjerätt, arvsrätt, skadeståndsrätt, bostadsrättsjuridik, samt likvidationer av bolag:

• I arbetsrättsliga frågor biträder jag både arbetsgivare och arbetstagare i uppsägningstvister, granskning av anställningsavtal, frågor om konkurrensklausuler och företagshemligheter. Flera av dessa ärenden har haft internationell anknytning.

• Ärenden inom ekonomisk familjerätt handlar om att biträda parter i bodelningsärenden, hjälpa till med äktenskapsförord och andra avtal mellan makar plus att jag åtar mig uppdrag som bodelningsförrättare.

• När det gäller arvsrätt åtar jag mig uppdrag som boutredningsman samt biträder dödsbodelägare i arvstvister. Jag har också stor erfarenhet av rådgivning kring och upprättande av testamenten

• Skadestånd är ett vitt begrepp. Här biträder jag klienter i trafikskadeärenden men har också drivit ett stort antal skadeståndsprocesser rörande exempelvis mäklaransvar, annat sysslomannaansvar och diverse sakskador.

• Sedan många år bor jag själv i bostadsrätt och har haft flera
funktioner inom  bostadsrättsföreningen, ordförande, kassör samt revisor. Jag kan ge råd till medlemmar och styrelser i sådana frågor.

• Jag har haft ett stort antal förordnanden som likvidator av aktiebolag. Jag ger också råd i aktiebolagsrättsliga frågor med anknytning till likvidation eller obestånd.
Genom denna verksamhetsinriktningen har jag förvärvat en stor process- erfarenhet inbegripet förhandlingar syftande till en uppgörelse i godo.